RSS Contact

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่องานห้องสมุด ครั้งที่ 4”

สำนักหอสมุด มจธ. จัดอบรม Power Point 2010 เพื่อสนับสนุน และสร้างสรรค์งานห้องสมุด สำหรับผู้ดูแลงานด้านห้องสมุด โดยจัดอบรม 4 ครั้ง ๆ ละ 12 ท่าน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.00-16.00น.
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น.

ทั้งนี้โปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ โดยระบุวันที่ต้องการเข้าร่วมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8239 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-20.00 น. ภายในวันที่ 24 เมษายน 2555 (รอบเดือนเมษายน) และภายใน 21 พฤษภาคม (รอบเดือนพฤษภาคม)รับสมัครจำนวนจำกัดวันละ 12 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ หากผู้เข้าอบรมมีไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียน Resume อย่างไรให้น่าสนใจ (รุ่นที่ 2)


ส่วนที่เหลือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเลื่อนโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการฯ ตามที่กำหนดไว้ได้ จึงขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ทุกรอบ ออกไป โดยขอเลื่อนเป็นเดือนมกราคม 2555 สามารถสอบถามเพิ่มเดิมได้ที่ โทร 02-470-8239

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับอาสาสมัคร(นักศึกษาช่วยงาน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศนักศึกษาทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากรุกไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามประจำเดือนกันยายน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมตอบคำถามเดือนกันยายน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม mini concert in the library

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันหมากรุกไทย


ประเภทการแข่งขัน
บุคคล
คุณสมบัติผู้แข่งขัน
ผู้ร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
กติกาการแข่งขัน
1.ผู้แข่งขันชนะ 2 กระดาน เป็นฝ่ายชนะ
2.กรณีเสมอ 1 กระดาน ตัดสินด้วยกระดานที่ 3 โดยตัดสินด้วยกติกาหมากป้อง
2.1 เกณฑ์การตัดสิน แพ้-ชนะ ในการแข่งขันด้วยกติกาหมากป้อง
• รุกขุนได้ 2 ครั้ง ติดต่อกัน ชนะ 1 กระดาน
• รุกขุนได้ 5 ครั้ง ชนะ 1 กระดาน
3.การแพ้ – ชนะ การเสมอ การนับศักดิ์หมาก และการนับศักดิ์กระดานให้นับตามหลักสากล
4.การแพ้บายของผู้แข่งขัน ในกรณีผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามขอยอมแพ้ และฝ่ายตรงข้ามไม่อยู่ในสนามแข่ง หรือ ไม่ยอมลงแข่งขันหลังเวลาเริ่มแข่ง 10 นาที
5.จำกัดเวลาเดินหมาก 1 นาที
6.การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
วันที่รับสมัครแข่งขัน
วันที่ 4 – 31 กรกฎาคม 2554
วันและเวลาที่แข่งขัน
ทุกวันพฤหัสบดีของเดือนสิงหาคม 2554
เริ่มแข่งขันในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน
ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Online DBs และ E-book

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามประจำเดือนกรกฎาคม


ของรางเดือนกรกฎาคม
USB Fancy 4GB 1 รางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม